Politica de confidențialitate

Asociatia Dezvoltare si Psihoterapie prin Actiune își desfășoară activitatea cu respectarea cerințelor în domeniul protecției datelor, inclusiv cele prevăzute de Regulamentul General privind Protectia Datelor 2016/679/UE referitor la protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (“Regulamentul“), ce este aplicabil de pe 25 mai 2018.

Cerințele din acest document se aplică prelucrărilor de date cu caracter personal privind persoanele fizice, iar nu și cu privire la datele referitoare la societăți sau la alte entități juridice.

Asociatia Dezvoltare si Psihoterapie prin Actiune își ia angajamentul față de orice persoane care îi furnizează date cu caracter personal că asigură confidențialitatea și securitatea datelor cu caracter personal în concordanță cu dispozițiile legale aplicabile în acest domeniu.

În îndeplinirea atribuțiilor de zi cu zi, atunci când este necesar, angajații Asociatiei Dezvoltare si Psihoterapie prin Actiune prelucrează date aparținând reprezentanților legali, ai membrilor persoane juridice și ai prestatorilor de servicii/utilități cu care Asociatia Dezvoltare si Psihoterapie prin Actiune a încheiat relații contractuale, beneficiarilor reali, împuterniciților etc.

În vederea asigurării celor mai înalte standarde de protecție, angajații Asociatiei Dezvoltare si Psihoterapie prin Actiune care prelucrează date cu caracter personal în vederea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu trebuie să respecte cel puțin principiile și obligațiile principale listate în prezenta Politică.

Politica de confidenţialitate şi de securitate pentru protecţia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se aplică tuturor categoriilor de persoane ale căror date cu caracter personal colectate prin intermediul site-ului oficial și pe care le prelucrăm în diverse scopuri: formare formatori, sesiuni de instruire autoritati, concurs pe tema drepturilor copiilor si sloganuri pentru autocarul demnitatii, activitati de natura terapeutica, activitati de cercetare, colaborare inter-institutionala, voluntari, membri ai organizației, vizitatori, donatori sau sponsori, furnizori, participanți la evenimentele organizate de Asociatia Dezvoltare si Psihoterapie prin Actiune.

 

DEFINIȚII

Datele cu caracter personal reprezintă informațiile care identifică o persoană fizică sau care o fac cel puțin identificabilă. Datele cu caracter personal sunt împărțite în date generale (nume, prenume, telefon, adresă etc.) și date sensibile (serie și număr buletin / pașaport, cod numeric personal, date privind starea de sănătate, date privind apartenența sindicală etc.).

Prelucrarea reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea (simpla vizualizare/accesare), utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Persoana vizată reprezintă orice persoană fizică ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate de către sau pe seama Asociatiei Dezvoltare si Psihoterapie prin Actiune.

 

PRINCIPII PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal trebuie să fie prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată.

Persoana vizată reprezintă persoana fizică ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate.

În vederea respectării principiului anterior enunțat, pentru a prelucra datele cu caracter personal, angajații trebuie să se asigure că:

Există o bază legală pe care se întemeiază prelucrarea;

Prelucrarea nu aduce atingere drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor vizate;

Persoanelor vizate le-a fost furnizat conținutul minim de informații privind activitățile de prelucrare.

Verificările punctuale cu privire la respectarea cerințelor de mai sus vor fi făcute de către angajații care iau decizia finală privind necesitatea și modalitatea de realizare a prelucrării prin raportare la scopul avut în vedere.

Datele cu caracter personal sunt colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri

Datele personale pot fi prelucrate numai în situațiile următoare:

Când utilizarea datelor este necesară pentru negocierea în vederea încheierii sau pentru executarea unui contract cu persoana vizată;

Pentru a respecta o obligație legală;

Când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public, prevăzut în legislația UE sau în legislația națională;

Pentru a proteja interesele vitale ale unei persoane fizice;

În scopul intereselor legitime ale Asociatiei Dezvoltare si Psihoterapie prin Actiune, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil;

Cu consimțământul persoanelor fizice în cauză.

Ca să fie valabil, consimțământul trebuie să fie o manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate, prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.

Consimțământul trebuie exprimat pentru fiecare scop de prelucrare și impune identificarea adecvată a persoanei care a consimțit la prelucrare.

Datele cu caracter personal prelucrate sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate.

Datele colectate trebuie să fie într-adevăr necesare pentru prestarea serviciilor și pentru îndeplinirea atribuțiilor angajaților, fiind interzisă prelucrarea unor date care nu se subsumează unei necesități reale de prelucrare, spre exemplu:

Colectarea unor date personale cu caracter sensibil, cum ar fi date de sănătate, pentru desfășurarea campaniilor de marketing, în lipsa unei cerințe legale exprese în acest sens;

Generarea unor rapoarte (de ex., liste în Excel) în care sunt incluse mai multe categorii de date decât cele strict necesare pentru realizarea scopului urmărit prin generarea raportului.

De asemenea, datele colectate nu vor fi supuse altor activități de prelucrare suplimentare față de cele stabilite inițial. În măsura în care se vizează o prelucrare suplimentară, persoana vizată va fi informată în legătură cu noua activitate vizată de prelucrare, cu o perioadă de timp rezonabilă înainte de începerea propriu-zisă a prelucrării vizate.

Datele cu caracter personal prelucrate sunt exacte și, în cazul în care este necesar, sunt actualizate.

Trebuie luate toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără întârziere.

În acest sens angajații trebuie să evite stocarea documentelor ce conțin date cu caracter personal pe stațiile personale și să folosească datele stocate în aplicațiile centralizate pentru a evita riscul utilizării unor date inexacte.

Datele cu caracter personal trebuie păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele

În desfășurarea activităților de prelucrare, Asociatia Dezvoltare si Psihoterapie prin Actiune trebuie să se asigure că respectă cerințele de stocare a datelor pe durata strict necesară scopului de prelucrare, inclusiv prin raportare la cerințele de arhivare impuse prin legislația specifică.

Datele cu caracter personal trebuie prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare

În activitatea de prelucrare a datelor, Asociatia Dezvoltare si Psihoterapie prin Actiune trebuie să respecte cerințele de securitate impuse prin intermediul prezentei politici.

 

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

Regulamentul recunoaște mai multe drepturi persoanelor vizate. Aceste drepturi trebuie respectate și orice solicitare primită de angajații Asociatiei Dezvoltare si Psihoterapie prin Actiune în temeiul acestor drepturi trebuie gestionată conform cerințelor prezentei Politici.

Dreptul la informare și dreptul de acces se referă la dreptul persoanelor vizate de a obține:

Confirmare din partea Asociatiei Dezvoltare si Psihoterapie prin Actiune că sunt prelucrate sau nu datele cu caracter personal ce o privesc și, în caz afirmativ;

Acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor etc.

Dreptul la portabilitatea datelor se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și la dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă sunt îndeplinite cerințele legale și dacă această transmitere este fezabilă din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opoziție – orice persoană vizată are dreptul de a se opune:

În orice moment, din motive legate de situația sa particulară – ca datele care o vizează să fie prelucrate în interesul legitim al Asociatiei Dezvoltare si Psihoterapie prin Actiune, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare;

În orice moment, în mod gratuit și fără nici o justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.

Dreptul la rectificare se referă la corectarea fără întârzieri nejustificate a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) se referă la dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:

Acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

În cazul în care este retras consimțământul și nu există un alt temei juridic pentru prelucrare;

În cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;

În cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

În cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale.

Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat în cazul în care persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care permite Asociatiei Dezvoltare si Psihoterapie prin Actiune verificarea corectitudinii datelor.

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale – orice persoană are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă, cu excepția cazului în care această prelucrare:

Este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată și Asociatia Dezvoltare si Psihoterapie prin Actiune;

Este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică operatorului și care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate sau

Are la bază consimțământul explicit al persoanei vizate.

Persoana vizată poate solicita reconsiderarea deciziei luate în cele 3 cazuri de mai sus.

Toate aceste drepturi pot fi exercitate de către persoanele vizate printr-o cerere transmisă la sediul Asociatiei Dezvoltare si Psihoterapie prin Actiune din Craiova, Strada Victor Gomoiu, nr. 17, bl. S23, ap. 8, Dolj, sau la adresa de e-mail: depsidpo@gmail.com.

Asociatia Dezvoltare si Psihoterapie prin Actiune va răspunde oricărei solicitări de exercitare a drepturilor persoanelor vizate în termen de cel mult o lună (de regulă), respectând conținutul minim stabilit de Regulament.

Concret, vom folosi datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

În scopul desfasurarii activitatilor noastre, vă putem prelucra datele cu caracter personal, cum ar fi datele de identificare, datele de contact, datele medicale, precum și alte date personale pe care ni le puteți furniza direct;

Dacă sunteți solicitant de stagiu de practică/internship/loc de muncă, folosim datele personale conținute în CV-urile pe care le primim pentru a evalua calificările solicitanților. Ne bazăm prelucrarea pe baza consimțământului dumneavoastră liber exprimat pentru o potențială încheiere și derulare a unui stagiu de practică/internship/contract de muncă.

Nu vom transmite datele dumneavoastră cu caracter personal unor terțe părți, în scopuri de marketing, fără consimțământul dumneavoastră explicit în acest sens.

 

CUI TRANSMITEM DATELE CU CARACTER PERSONAL

În cadrul Asociatiei Dezvoltare si Psihoterapie prin Actiune, responsabilul care prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal este supus unor obligații de confidențialitate cu privire la datele cu caracter personal.

Asociatia Dezvoltare si Psihoterapie prin Actiune nu va transmite către terțe părți informațiile dumneavostră cu caracter personal. În cazul în care vom face transfer de date către terțe părți, aceste situații vor face obiectul unor informări speciale, cu respectarea cu strictete a prevederilor Regulamentului și cu adoptarea tuturor măsurilor tehnice și organizatorice necesare pentru securizarea datelor dvs. la transfer.

Dar datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi divulgate/dezvăluite către autorități publice sau către terțe părți, astfel:

Către autoritățile publice, autorităților fiscale și/sau organelor de aplicare a legii, dacă acest lucru este impus de legile aplicabile sau dacă este necesar pentru exercitarea drepturilor noastre, inclusiv a condițiilor de utilizare, sau pentru protejarea intereselor noastre legitime (inclusiv a intereselor legitime ale unor terțe părți) în conformitate cu legile aplicabile;

Către parteneri și subcontractanți, în scop justificativ, pentru executarea tuturor contractelor pe care le încheiem cu dumneavoastră sau în numele dumneavoastră, în vederea furnizării serviciilor solicitate de dumneavoastră;

Către consultanți externi (i.e. medici, avocați, auditori), în scopuri specifice, atunci când este necesar, cu informarea dvs. prealabilă și în baza consimțământului dumneavoastră.

În cazul în care obținem datele dumneavoastră cu caracter personal de la o terță parte, vă vom furniza toate informațiile relevante despre prelucrarea acestora, inclusiv sursa din care le-am obținut, cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de o lună de la obținerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, sau prin e-mail, la prima comunicare, dacă vom folosi datele cu caracter personal doar pentru comunicarea cu dvs.

 

ÎNCĂLCAREA SECURITĂȚII DATELOR

O încălcare a securității datelor se produce atunci când datele pentru care Asociatia Dezvoltare si Psihoterapie prin Actiune este responsabilă suferă un incident de securitate care duce, în mod accidental sau ilegal, la compromiterea confidențialității, a disponibilității sau a integrității datelor cu caracter personal (de ex., distrugerea, pierderea, modificarea sau divulgarea neautorizate a datelor cu caracter personal).

Incidente de securitate pot surveni, de ex., în urma unor atacuri cibernetice, dar și atunci când este pierdut un echipament (de ex., telefon laptop, etc.) pe care sunt salvate date cu caracter personal sau când este trimis din greșeală un e-mail în care sunt incluse date cu caracter personal unei alte persoane decât destinatarului intenționat.

Orice angajat care ia cunoștință de un incident de securitate ce poate conduce la afectarea datelor cu caracter personal trebuie să anunțe de îndată conducerea Asociatiei Dezvoltare si Psihoterapie prin Actiune.

Conducerea Asociatiei Dezvoltare si Psihoterapie prin Actiune, împreună cu responsabilul de IT, analizează incidentul, apoi stabilește și implementează măsurile necesare eliminării consecințelor respectivului incident.

Dacă există probabilitatea ca încălcarea să prezinte un risc pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice, se va înștiința Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în termen de cel mult 72 de ore de la momentul la care a luat cunoștință de încălcare.

Dacă încălcarea securității datelor prezintă un risc ridicat pentru persoanele fizice afectate, atunci trebuie să fie informate și toate aceste persoane (cu excepția cazului în care s-au aplicat măsuri de protecție tehnice și organizatorice eficace sau alte măsuri care asigură faptul că riscul nu mai este susceptibil să se materializeze).

Asociatia Dezvoltare si Psihoterapie prin Actiune, prin responsabilul cu protecția datelor, ține un registru privind incidentele de securitate a datelor cu caracter personal, inclusiv a măsurilor stabilite și luate pentru remedierea consecințelor acestor incidente.

 

CONTACT

Dacă aveți întrebări sau neclarități cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către site-ul www.crescdemn.ro , dacă doriți să vă exercitați unul sau mai multe din drepturile ce vă revin, ne puteți contacta la adresa de e-mail depsidpo@gmail.com și/sau în scris la adresa de corespondență: Strada Victor Gomoiu, nr. 17, bl. S23, ap. 8, Craiova, Dolj. Vă rugăm să nu divulgați date cu caracter personal sensibile (de exemplu, informații legate de originea rasială sau etnică, de opinii politice, de convingeri religioase sau de altă natură, de sănătate sau de apartenență la un sindicat), atunci când ne contactați. Vă rugăm să consultați periodic pagina dedicată Politicii de Confidențialitate pentru a fi la curent nu noile modificări.

 

 

Material realizat cu sprijinul financiar al Mecanismului Financiar al SEE 2014 – 2021. Conținutul acestuia (text, fotografii, video) nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului/autorilor
Pentru mai multe detalii despre Granturile SEE, precum și despre Operatorul de Program accesați www.eeagrants.ro și www.frds.ro.

Proiect derulat de :

în parteneriat cu :

în colaborare cu :